Aufträge

Kaufen ISO
Total: 121204.05792462

Preis
ISO
Auftragssumme (DOGE)
0.01100008
11204.05792462
123.2455335
0.01000008
10000
100.0008
0.001
100000
100

Verkaufen ISO
Total: 255.92

Preis
ISO
Auftragssumme (DOGE)
0.0629999
5.92
0.37295941
1
250
250

Kaufen ISO

Ihr derzeitiger Kontostand
0.00000000 DOGE
Mindestpreis:
0.06299990 DOGE
Betrag ISO:
Preis je ISO: DOGE
Total: 0 DOGE
Gebühr (1%): 0 DOGE

Verkaufen ISO

Ihr derzeitiger Kontostand:
0 ISO
Maximalpreis:
0.01100008 DOGE
Betrag ISO: